Contacts

The Management Company

st. 9, Artyshivska Building 1, Gorodok,
Lviv region
81500, Ukraine
tel. +38 032 243-67-14
tel. +38 032 243-67-11
e-mail: info@tbfruit.com

Management Company

Horodok

st. 9, Artyshivska Building 1, Horodok,
Lviv region
81500, Ukraine
tel. +38 032 243-67-14
tel. +38 032 243-67-11
e-mail: info@tbfruit.com

Horodok, Ukraine

Lypovets

62a Kopytko str.,
Lypovets, Vinnytsia region
22500, Ukraine
tel.+38 032 243 67 14
tel.+38 032 243 67 11
e-mail: info@tbfruit.com

Lypovets, Ukraine

Solobkivtsi

3 Kamyanets’ke highway,
Solobkivtsi village, Khmelnytsky region
32162, Ukraine
tel.+38 032 243 67 14
tel.+38 032 243 67 11
e-mail: info@tbfruit.com

Solobkivtsi, Ukraine

Nova Ushytsya

7 Gagarina str.,
Nova Ushytsya village, Khmelnytsky region
32600, Ukraine
tel. +38 032 243 67 14
tel. +38 032 243 67 11
e-mail: info@tbfruit.com

Nova Ushytsya, Ukraine

Moldova

6 Nicolaye Moroshanu str.,
MD – 4601 Edinet, Moldova
tel. +38 032 243 67 14
tel. +38 032 243 67 11
e-mail: info@tbfruit.com

Edinet, Moldova

Horodok

st. 9, Artyshivska Building 1, Horodok,
Lviv region
81500, Ukraine
tel. +38 032 243-67-14
tel. +38 032 243-67-11
e-mail: ingredients@tbfruit.com

Horodok, Ukraine

Galicia-Trade

вst. 9, Artyshivska Building 1, Gorodok,
Lviv region
81500, Ukraine
tel. +38 032 243-67-14
tel. +38 032 243-67-11
e-mail: info@galicia.com.ua
website: www.galicia.com.ua

 

Horodok, Ukraine

Logistic company

st. 9, Artyshivska Building 1, Gorodok,
Lviv region
81500, Ukraine
tel. +38 032 243-67-11
e-mail: info@tanktrans.com.ua
website: www.tanktrans.com.ua

Horodok, Ukraine

Wooden company

Lvivska 247А st,
Gorodok, Lviv region, 81500
tel. +38 032 243 67 14
e-mail: info@tbpack.com.ua
website: www.tbpack.com.ua

Horodok, Ukraine